Vrijwaring

Eigendom

www.camping-solau.com is een internetdomein dat eigendom is van Laura Franch Serra.

Voor de doeleinden van dit privacybeleid is de statutaire zetel van Laura Franch Serra gevestigd, Suà, 5 · 25597 (Espot, Lleida).

Tel.: 973 624 068

Auteursrecht en intellectueel eigendom

Alle inhoud, dienstmerken en logo’s op deze website zijn het exclusieve eigendom van Laura Franch Serra. Dat geldt ook voor het ontwerp, de organisatie en de presentatie van alle inhoud. Gebruik is verboden zonder voorafgaande toestemming van Laura Franch Serra. Het is ook verboden om te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of gebruiken voor commerciële doeleinden. Schending zal resulteren in civiele of strafrechtelijke acties, in overeenstemming met de geldende internationale wetten en verdragen.

De volledige inhoud van deze website, of het nu gaat om tekst, afbeeldingen, geluidsbestanden, handelsmerken, logo’s of enig ander element en presentatie, evenals computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik ervan, worden beschermd door de huidige wetgeving inzake intellectueel eigendom • eigendomsrecht van Laura Franch Serra. Het is verboden de inhoud te wijzigen, kopiëren, reproduceren, downloaden, verzenden, distribueren of transformeren zonder toestemming van de eigenaar.

Toegang tot de website houdt op geen enkele wijze in dat gebruikers eigendomsrechten verwerven over de inhoud ervan. Sommige webinhoud kan voor privégebruik en niet voor commerciële doeleinden naar de gebruiker worden gedownload.

Vertrouwelijkheid

Laura Franch Serra verbindt zich ertoe de gegevens die wij verstrekken strikt vertrouwelijk te houden en niet aan derden over te dragen.

De gegevens die wij via alle vormen van de website verstrekken of die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van webapplicaties zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt en niet aan derden worden bekendgemaakt, in overeenstemming met de beginselen vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens van de organieke wet inzake de bescherming van persoonsgegevens (wet 15/1999 van 13 december).

Gebruikers hebben rechten op toegang, rectificatie, verzet en annulering • verwijdering van uw persoonlijke gegevens, die kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijke en ondertekende aanvraag te sturen • naar het adres van de statutaire zetel dat hierboven is vermeld in de sectie Eigendom.

Het aanvaarden van deze disclaimer impliceert toestemming voor Laura Franch Serra om vanaf nu, zelfs na het einde/ontvangen van de gevraagde dienst, op welke manier dan ook toegepast, inclusief het gebruik van e-mail, SMS of gelijkwaardige middelen, informatie en/of reclame voor dit bedrijf te versturen producten en diensten.

Inhoud

Laura Franch Serra waakt erover om fouten in de inhoud die op deze site wordt gepubliceerd te voorkomen en behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk moment te wijzigen. Laura Franch Serra is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit fouten in de inhoud die door derden op deze website kan verschijnen.

Verboden elke communicatie of overdracht van inhoud die de eigendomsrechten van inhoud van derden schendt en die bedreigend, obsceen, lasterlijk, pornografisch, xenofobe verontwaardiging jegens de persoon of de rechten van kinderen is, de wet of het gedrag aanzet tot een strafbaar feit of dit inhoudt.

Ook is het opnemen en communiceren van inhoud door gebruikers verboden die vals of onnauwkeurig is en die andere gebruikers of personeel van Laura Franch Serra ertoe aanzet of kan misleiden, in het bijzonder de inhoud die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten of industriële eigendom.

Laura Franch Serra kan elke gebruiker de toegang tot deze website verbieden om een van de in de vorige paragraaf genoemde acties uit te voeren.

Laura Franch Serra kan links, direct of indirect, naar bronnen of websites aanbieden die zich buiten deze website bevinden. De aanwezigheid van deze links is ter informatie en vormt geen uitnodiging tot het kopen van producten of diensten die op de websites worden aangeboden.

Indien er enige discrepantie bestaat tussen de administratieve informatie die via deze website wordt verstrekt en de documenten die er de bron van vormen, prevaleert deze laatste; de gedrukte editie is het enige instrument dat getuigt van hun authenticiteit en inhoud.

Het is verboden deze website te wijzigen.

Koekjes

Deze site maakt geen gebruik van cookies of andere technische middelen om specifieke gebruikers of bekende navigatiegegevens te identificeren zonder medeweten van de gebruiker.

Navigatie, veiligheid en disclaimer

Laura Franch Serra garandeert niet de afwezigheid van virussen of andere elementen die computersystemen, elektronische documenten of bestanden van gebruikers van deze website of websites van derden kunnen beschadigen, en is dus niet verantwoordelijk voor eventuele schade die uit dergelijke oorzaken kan voortvloeien. EIGENAAR & & niet verantwoordelijk voor het misbruik dat van deze website kan worden gemaakt.
Deze juridische kennisgeving is uitsluitend van toepassing op de verzamelde informatie en de diensten die worden aangeboden via het internet van Laura Franch Serra.

Laura Franch Serra garandeert noch is er verantwoordelijk voor dat de toegang tot de website ononderbroken of foutloos zal zijn en is niet verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit de toegang tot en het gebruik van deze site.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn deze site, evenals de relaties die kunnen ontstaan, worden in al hun doeleinden beschermd en beheerst door de natuurwetten die regionaal of nationaal van toepassing zijn.